Utbildningsmaterial
Skandinaviska Läkarbanken

På den här sidan lägger vi upp utbildningsmaterial av allmänt intresse för den som vill göra en utlandsinsats. Mer undervisningsmaterial finns på de inloggningsbara sidorna dit den som är på väg att åka ut med Skandinaviska Läkarbanken får en inloggning.

Hälsosituationen i världen – Anders Nordström – svensk ambassadör för global hälsa

Power-point presentation

Inspelning av föredraget (inspelningen startade efter introduktionen)

Senast nytt om malaria – Anders Björkman, professor Karolinska Institutet

Inspelning av föredraget

Några nedslag i samarbetsländer för att höra om Covid -19 – Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götaland, moderator, inslag från Nepal, Kenya och Zambia

Power Point-presentation

Filmerna från de olika länderna hittar du via de inloggningsbara sidorna.

Diabetes 2 söder om Sahara – Tommy Olsson, professor Umeå Universitet

Tommy Olssons föredrag om diabetes söder om Sahara, utvalda bilder från föreläsningen

Power Point-presentation

Livräddande åtgärder för småbarn – Johanna Larsson, pediatriker Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Johanna Larssons presentation om Barnet – en rättighetsbärare

Power Point-presentation

Operation Video – Caesarean Section

A stepwise description of the significantly quickest method to perform caesarean section. The Misgav Ladach method for caesarean section is evolved, based on the principles of surgical minimalism and operating in harmony with the body`s anatomy and fysiology. It is
extremely kind to the baby and to the tissues of the mother. Compared with midline- and Pfannenstiel-incision there are advantages such as reduced amount of bleeding, diminished postoperative pain and early mobilization.

Nowadays the method is used all over the world, including remote parts of low income countries.

The method is easy to learn, equipment is simple and small amount of suture material is needed.

Produced at Misgav Ladach Hospital, Jerusalem.The operation is performed by dr Michael Stark, who evolved the method, from the Joel-Cohen incision. Assistent is dr Lennart Sjöholm, who produced this film.

Se filmen på Skandinaviska Läkarbankens Youtube-kanal

OBS! Du måste ha ett Youtube-konto och vara över 18 år för att kunna se filmen.

Operation Video – Hysterectomy

Hysterectomi är ett ingrepp, som kan behöva utföras i akutsituation vid uppdrag i låginkomstländer.

Indikationer är, i akutsituationen, framför allt uterusruptur som inte går att tillfredsställande reparera och post- partumblödning, som inte går att stoppa från en atonisk uterus.

Denna film visar Misgav Ladach method för hysterctomi, en stegvis instruktion, som kan göra det möjligt att rädda moderns liv, även för den som är ovan vid detta ingrepp.

Metoden kan givetvis användas vid andra icke akuta tillstånd.

Tekniken utgår från Joel-Cohen incisionen, som är grunden även för kejsarsnitts- metoden från
Misgav Ladach.

Se filmen på Skandinaviska Läkarbankens Youtube-kanal

OBS! Du måste ha ett Youtube-konto och vara över 18 år för att kunna se filmen.

Operation Video – Symphysiotomy

Symfysiotomi kan användas, som alternativ till kejsarsnitt under knappa förhållanden. Framför allt i låginkomstländer där operationsutrustning saknas, lämplig anestesi inte finns eller där lokala bestämmelser kan innebära förbud mot kejsarsnitt.

Metoden har använts, i de flesta länder fram till 1950-talet, i stället för kejsarsnitt tills utvecklingen kommit så långt, att kejsarsnitt kunde utföras utan fara för mor eller barn.

Korttids- och långtidsmorbiditet har studerats av Kenneth Björklund 2002. Han använde sig av metaanalys av studier publicerade under åren 1900 – 2000, avseende 5000 patienter.

Slutsatsen blev att morbiditeten var lägre för patienter som genomgått symfysiotomi jämfört med genomgånget kejsarsnitt.

Symfysiotomi används fortfarande, också i höginkomstländer, vid allvarlig skulderdystoci, vid sätesbjudning om huvudet fastnar i förlossningskanalen och i de sällsynta fall då mamman vägrar kejsarsnitt.

Se filmen på Skandinaviska Läkarbankens Youtube-kanal

OBS! Du måste ha ett Youtube-konto och vara över 18 år för att kunna se filmen.

En framtid för världens barn – Seminarium med Stefan Swartling Petersson

Covid-19-vård i Sverige och Tanzania – Seminarium med Peter Geiger